OM ÆDELFISKEN
Om foreningen

Foreningen Ædelfisken er en frivillig forening med base i Nexø, dedikeret til at fremme interessen for sportsfiskeri.

Vores medlemsbaserede forening har til formål at varetage medlemmernes interesser og sikre optimale betingelser for fiskeri fra både kyst og båd samt gennem leje af fiskevand. Vi stræber efter at sikre vores medlemmer adgang til sportsfiskeri og engagerer os i at pleje og opretholde fiskebestanden i vores vande. Vores overordnede mål inkluderer også at udbrede kendskabet til almindelig sportsfiskekultur, så flere kan dele vores passion og engagement. Enhver med fast bopæl på Bornholm kan ansøge om optagelse i foreningen ved at henvende sig til vores bestyrelsesformand.

Bestyrelsen
Foreningen ledes af en demokratisk valgt bestyrelse bestående 5 medlemmer, der arbejder frivilligt for at sikre, at vores fællesskab trives og udvikler sig positivt.

Brian Andersen, formand munkevang@tdcadsl.dk +45 51781149
Poul Axel Jensen, næstformand poulakselj@gmail.com
Henrik Mogensen, kasserer hm2mogensen@gmail.com
Egon Jacobsen egonjac@gmail.com
Jeppe Pedersen busterfrenning@gmail.com
Kim Nielsen, suppleant

VEDTÆGTER FOR ÆDELFISKEN BORNHOLM
Disse vedtægter er med ændringer vedtaget d. 16. 11. 2017

§ 1. Foreningens navn er Ædelfisken Bornholm. Foreningens hjemsted er Nexø og foreningens adresse er formandens.

§ 2. Foreningens formål er at fremme interessen for sportsfiskeri, samt at varetage medlemmernes interesse ved at være medvirkende til at fremskaffe de bedst mulige betingelser for at udøve fiskeri fra kyst og båd, samt gennem leje af fiskevand, at skaffe medlemmerne adgang til at udøve sportsfiskeri og at ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens vande. Det er desuden foreningens mål at virke for udbredelsen af almindelig sportsfiskekultur.

§ 3. Enhver mand eller kvinde kan optages som medlem. Dog skal foreningens bestyrelse til enhver tid sørge for, at medlemsantallet opad er afpasset til de aktiviteter, lokaler og faciliteter i øvrigt, som foreningen kan tilbyde. Anmodningen om optagelse som medlem sker til bestyrelsen. Man skal have fast bopæl på Bornholm for at blive medlem Bestyrelsen kan nægte optagelse af et medlem, ligesom den kan ekskludere medlemmer. Sådanne afgørelser kan indankes for en generalforsamling ved skriftlig anmodning til formanden fra 1/5 af foreningens medlemmer.

§ 4. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts - april Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er: 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning. 3) Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab. 4) Behandling af indkomne forslag. 5) Valg af bestyrelse. 6) Valg af revisor. 7) Præmieoverrækkelse. 8) Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden med angivelse af dagsorden. Indvarsling af generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel enten på Mail eller post til hvert medlem Indvarslingen skal angive dagsorden. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal. Beslutningen om vedtægtsændring og om foreningens opløsning kræver dog at 2/3 af de fremmødte Medlemmer stemmer for forslaget. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 5. På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på i alt 5 medlemmer, hvoraf formanden og kasseren vælges direkte. Der vælges 2 revisorer. På hver generalforsamling afgår skiftevis 3 og 2 medlemmer. Første gang ved lodtrækning. Formanden og kasseren kan ikke være på valg samtidig. Bestyrelsen fordeler efterfølgende øvrige forretninger mellem sig. Beslutninger indenfor bestyrelsen træffes ved almindelig stemmeflerhed. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en forhandlingsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

§ 6. Kontingent fastsættes af bestyrelsen og løber fra 01./01. til 31./12 og skal være indbetalt inden 10/01

§ 7. Manglende rettidig indbetaling af kontingent regnes som udmeldelse. Udmeldelsen kan også ske skriftligt til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsling til den 31/12.

§ 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens fiskevande, herunder til at fastsætte betaling for fiskekort.

§ 9. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Vandpleje Bornholm til anvendelse for ophjælpning af fiskebestanden på Bornholm

§ 10.
Det er den samlede bestyrelse der har tegningsretten i foreningen.

KLUBAFTEN
Husk klubaften hver torsdag kl. 19.00. Vi mødes i klubhuset på Sdr. Hammer 14b, Nexø

OBS Der er udsat regnbueørreder på op til 7 kg.

Husk at sandarten er fredet i maj måned, og at karper, suder, karusser, sandart og stør skal genudsættes.